Gåsmamman

Riskbruk­ och beroende

Vi kartlägger, bedömer och behandlar personer med riskbruk/beroende av alkohol, läkemedel och spel.

Riskbruk av alkohol och läkemedel kan skapa problem såväl fysiskt som psykisk och socialt. I förlängningen kan det leda till ett beroende.

Att dricka alkohol kan kortsiktigt lindra ångest, oro, nedstämdhet och stress, men kan i förlängningen leda till att de känslor man vill dämpa istället ökar och förvärras. Även andra och mer allvarliga psykiska problem kan uppstå till följd av för hög alkoholkonsumtion.

Att ägna sig åt spel kan från början vara lustfyllt, men när spelandet blivit allt viktigare kan det få negativa konsekvenser ekonomiskt, psykologiskt och socialt. Även läkemedel som från början hade en lindrande effekt kan på sikt ge upphov till ett beroende.