Psykologutredning av Intellektuell Funktion

Psykologutredning av Intellektuell Funktion

Psykologutredning av
Intellektuell Funktion

KBT-Konsulternas erfarna psykologer utreder intellektuell funktionsnivå hos barn och ungdomar. Vi genomför psykologutredning av intellektuell funktion både vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning och vid misstanke om särskild begåvning.

Med intellektuell funktionsförmåga menas förmågan till teoretiskt tänkande som att resonera, planera, tänka ut olika lösningar på problem och att kombinera fakta. Utvecklingen av dessa förmågor pågår under hela uppväxten. För vissa barn går utvecklingen lätt och snabbt och för andra går den långsammare och är inte alls lika lätt.

När utvecklingen är långsam och barnet har stora svårigheter i sin intellektuella utveckling kan en utredning av intellektuell funktion och en eventuell diagnos på intellektuell funktionsnedsättning vara aktuellt. En sådan utredning består av bedömning av barnets/den unges kognitiva funktioner genom bland annat psykologisk testning och en bedömning av vardagligt fungerande.

Med särskild begåvning menas en betydligt högre intellektuell funktionsnivå än vad som förväntas av barn/ungdomar i en viss ålder. Det innebär en ovanligt hög förmåga till inlärning, reflektion och tankemässig förmåga, ofta med extra stora färdigheter inom något speciellt område. Utmärkande för särskilt begåvade barn är att de utvecklas olika snabbt inom olika domäner, intellektuellt, känslomässigt och socialt. De reagerar ofta starkare på företeelser i sin omgivning än andra barn. 

Enligt Skolverket är de särskilt begåvade eleverna i behov av lärande och diskussion på sin nivå och därmed större intellektuella utmaningar än sina klasskamrater. Det finns en risk att elever med särskild begåvning missförstås och inte blir tillräckligt utmanade. Att utreda hög begåvning kan därför ibland vara gynnsamt för att öka förståelsen för barnet/ungdomen.

Hur går en utredning av intellektuell funktion till?

Inför en utredning av intellektuell funktion/funktionsnedsättning träffas vi först hos oss tillsammans med barnet/den unge och vårdnadshavare för en bedömning av om en utredning är motiverad. Vi inleder varje utredning med en intervju med barnet/ungdomen och en intervju med vårdnadshavare om viktiga livshändelser.

Vid utredning av intellektuell funktionsförmåga/funktionsnedsättning behöver vi inhämta information från skolan, vilket görs efter samtycke från vårdnadshavare. En utredning av intellektuell funktionsnivå innehåller alltid en formell begåvningstestning. Efter genomförd utredning träffas vi för en genomgång av utredningsresultatet. Ett skriftligt utlåtande överlämnas vid den genomgången. En utredning av intellektuell funktion hos oss består för det mesta av 5–7 besök.