Utredning/Bedömning

Utredning & Bedömning

Utredning & Bedömning

KBT-Konsulternas legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter erbjuder neuropsykologiska utredningar (NPF) för att bedöma om en person har ADHD/ADD, autism eller annat neuropsykiatriskt tillstånd. Vi kan också ompröva tidigare satta NPF-diagnoser för den som tidigare haft en sådant tillstånd men tycker att sjukdomsbestämningen inte längre stämmer.

Våra psykologer har lång erfarenhet av att utreda och bedöma barn, ungdomar och vuxna gällande neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Utredningar och bedömningar av neuropsykiatriska funktionshinder görs tillsammans med den som ska utredas, av våra legitimerade psykologer. Vi bedömer även andra problemområden och övrig psykisk ohälsa.

Hur går en utredning till?

Innan en bedömningsprocess påbörjas har vi alltid ett kartläggande samtal för att undersöka om en klinisk undersökning är motiverad. 

En kartläggning är alltid individuellt utformad och består oftast av 5 till 7 besök. Den innehåller en omfattande intervju, kartläggning av intellektuella resurser och när det är möjligt intervjuas också någon närstående person. 

Efter den genomförda kognitiva analysen pratar vi igenom utredningsresultatet och ett skriftligt utlåtande ges där testningen och utredningsresultatet beskrivs.

Vad är syftet med den psykologiska utredningen?

Vi eftersträvar alltid att en klinisk bedömning leder till att du får en ökad förståelse för dig själv och dina förutsättningar, och därmed bidrar till ökad självkännedom.