Låg självkänsla

Låg självkänsla

Låg självkänsla

Låg självkänsla kan skapa stor påverkan i en människas liv och innebära ett hinder för att uppnå det som är väsentligt i livet. Därför är det viktigt med professionell KBT-behandling när självkänslan sviktar och på så sätt utveckla det som är betydelsefullt i livet.

Med självkänsla menar vi vanligen den övergripande uppfattningen vi har om oss själva; hur vi bedömer oss själva och det värde vi sätter på oss själva. Dessa grundläggande tankar om dig själv upplevs ofta som faktapåståenden, som sanningen om dig själv.

Vid inre självkritik är upplevelserna om dig själv övervägande negativa och en sådan negativ uppfattning kan utgöra kärnan i en underlägsenhetskänsla. Dessa negativa åsikter om dig själv kan påverka många aspekter av ditt liv.

Hur visar sig låg självkänsla?

Självtvivel kan visa sig i:


Konsekvensen av låg självrespekt kan ibland visa sig i perfektionism av rädsla för att misslyckas och behov av kontroll. I relationer till andra kan det innebära blygsel, överkänslighet mot kritik samt en överdriven önskan att vara till lags.

Ofta innebär en negativ självbild att man missar möjligheter till utveckling eftersom man inte vågar ta risken att misslyckas.