Missbruk / Beroende / Spel

Missbruk/Beroende

Missbruk / Beroende
Spelande

Våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter har stor erfarenhet av att arbeta med personer, där användandet av alkohol, läkemedel, droger eller spelande har blivit eller riskerar att bli problematiskt. Vi gör bedömningar och behandlingar av problemen med evidensbaserade metoder som följer Socialstyrelsens rekommendationer.

När spelande, alkohol eller läkemedel tappat sin ursprungliga funktion av exempelvis glädje, förgyllande av en god middag eller minskande av smärta och övergår till att mer och mer skapa problem och negativa konsekvenser i livet börjar det bli problematiskt för dig själv, på arbetet, i familjen, för barnen…

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har utvecklat olika typer av problem med alkohol, droger, läkemedel och spel. Vidare handleder och utbildar vi de nätverk som kan drabbas, genom att vi ger stöd till människor och sammanhang som påverkas då någon har sådana problem – det kan till exempel vara anhöriga, vänner, arbetskamrater eller chefer.

Vi bedömer och behandlar skadligt bruk

Vi tar emot dig som själv söker bedömning och behandling för problem med alkohol och spel om pengar. I vissa fall tar vi emot personer med drogproblem eller läkemedelsberoende.

Vår kompetens?

Vi har kunskap och erfarenhet inom följande:

 • återfallsprevention
 • motiverande samtal (MI)
 • KBT-behandlingar av alkohol, droger, spel om pengar
 • mindfulnessbaserad återfallsprevention (MBRP)
 • 12-stegsbehandling/Minnesotamodellen för anhöriga samt för olika typer av beroenden

Kontakta oss!

Om du själv har eller misstänker att du har problem med missbruk/beroende eller är vän, anhörig, vårdgivare, arbetskamrat eller chef, så är du välkommen att kontakta oss.

Alkohol

För många människor är alkohol en del av livet som förgyller vardagen vid speciella tillfällen och inte ställer till några problem. För andra kan alkohol exempelvis innebära:

 • en påverkan på ens uppväxt om en förälder haft alkoholproblem
 • en make/maka som dricker för mycket
 • självmedicinering av alkohol vid psykisk ohälsa
 • att man dricker för att våga umgås

Relevanta frågeställningar:

 • Har du blivit orolig eller fundersam över din alkoholkonsumtion?
 • Funderar du på om du behöver en “vit period”?
 • Kanske har du känt skuldkänslor över ditt drickande?
 • Har personer i din omgivning reagerat på ditt drickande?
 • Du (eller andra) har kanske lagt märke till att ditt humör förändrats (nedstämd, lättirriterad) eller att din prestation sjunker?
 • Har dina relationer till anhöriga, vänner eller arbetskamrater blivit ansträngda?
 • Har din alkoholkonsumtion gradvis ökat och är du orolig för att utveckla ett riskbruk och i värsta fall ett beroende?

Detta kan leda till negativa konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Mängden alkohol som krävs innan skador kan uppstå varierar, då det finns olika typer av individuella risk- och skyddsfaktorer som påverkar hur stora skador man kan få och hur snabbt de uppkommer.

Riskbruk

Idag brukar man definiera skadeutveckling på nedan angivna sätt. Med riskbruk menas en alkoholkonsumtion som på sikt kan leda till skador och olika typer av problem.

En hög genomsnittlig konsumtion av alkohol bedöms enligt Socialstyrelsen, som under 2023 har ändrat sina rekommendationer, vara en konsumtion av 10 standardglas*/vecka, vilket därmed innebär ett riskbruk för såväl män som kvinnor.

Från Socialstyrelsen:
”Med de nya riskbruksgränserna sänks gränsen för män, så att stöd bör erbjudas till den som dricker 10 standardglas eller mer per vecka. För kvinnor är riskbruksgränsen densamma som för män, också 10 standardglas, och ligger kvar på samma nivå som tidigare. Som riskbruk räknas också intensivkonsumtion. Det definieras som 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle, för både män och kvinnor, en gång i månaden eller oftare. Socialstyrelsens definition av riskbruk grundar sig på en sammanvägd bedömning där hänsyn tagits bland annat till den senaste forskningen, samråd med experter och andra myndigheter samt andra länders rekommendationer. ”

Viktigt att tänka på är att det för en enskild person kan vara riskfyllt att dricka mindre mängder än ovan angivna.

* Ett standardglas motsvarar exempelvis 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller knappt 4 centiliter sprit.

Skadligt bruk

Med skadligt bruk menas att dricka så mycket alkohol att det kan leda till fysisk och/eller psykisk ohälsa samt sociala problem i familjen, på arbetet, i studier m m.

Det är ett riskbruk med en alltför hög regelbunden alkoholkonsumtion och det innebär en högre risk för skador när man dricker sig berusad en till två gånger per månad eller mer.

Att köra bil påverkad, att komma för sent till eller stanna hemma från arbetet, att uppleva konflikter med vänner och med familjen, är exempel på varningstecken.

Beroende

När ett beroende har utvecklats har alkoholen gett sådana skador att den till allt högre grad styr personens liv. Det är då mycket svårt att med egen vilja minska konsumtionen eller att sluta dricka.

Tecken som ger uttryck för att ett beroende har utvecklats kan vara tankar som ofta kretsar kring alkohol, att man längtar efter att dricka igen, abstinenssymptom, toleransökning eller kontrollförlust.

En kartläggning som grund

Tillsammans med oss kan du göra en grundläggande kartläggning av din alkoholkonsumtion och hur den uppstått, utvecklats och vidmakthållits samt vilka konsekvenser det har fått för dig i ditt liv. Denna kartläggning syftar också till att föreslå en för dig lämplig behandling om så skulle behövas. Vi behandlar såväl riskbruk som beroende.

Spelberoende/Hasardspelsyndrom

Missbruk / Beroende / Spel

Att spela om pengar har blivit en allt vanligare del av vår kultur och vi bombarderas ofta dagligen med reklam om olika typer av spel. Det ger många människor stimulans och kan skapa en förhoppning om att en dag vinna en storvinst.

Befolkningsandelen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. För de flesta är spelandet inom rimliga gränser och det skapar inga problem, men drygt fyra procent av befolkningen mellan 16–84 år har någon form av spelproblem.

Ett utvecklat spelberoende liknar andra typer av beroenden och påverkar såväl personen själv som dennes omgivning. Tecken på spelberoende (eller hasardspelsyndrom som det egentligen heter) kan vara att man spelar för allt större summor, blir irriterad och rastlös när man försöker sluta eller minska på spelandet, är upptagen i speltankar, försöker spela tillbaka pengar man har förlorat, spelar när man mår dåligt, ljuger för omgivningen för att dölja hur mycket man spelar eller förlorar o s v.

Orsakssamband inom spelproblematik:

Missbruk / Beroende / Spel

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vi kartlägger din problematik

Tillsammans med oss kan du göra en grundläggande kartläggning av ditt spelande och hur det utvecklats och vidmakthållits samt vilka konsekvenser det fått för din hälsa, dina relationer och i ditt liv. Kartläggningen syftar till att föreslå en för dig lämplig behandling om så skulle behövas.

Hur behandlas spelberoende?

Vi behandlar spelproblem:

 • med KBT och MI
 • med Mindfulness-baserat program
 • på plats på vår mottagning i Uppsala eller via videosamtal
 • med ett forskningsbaserat onlineprogram som kombineras med fysiska samtal eller onlinesamtal med oss.

Anhöriga och vänner

Att vara anhörig eller vän till någon som har problem med alkohol, droger, spel eller psykisk ohälsa är för de flesta en stor stress och innebär ofta en hel del utmaningar. Många försöker i det längsta att hjälpa sin anhörige eller vän på alla de sätt man förmår, men når vanligen inte fram till ett varaktigt resultat. Trots alla ansträngningar känner den anhörige eller ens vän sig förtvivlad och maktlös.

Många anhöriga far också illa på olika sätt av att se hur ens vän, partner, förälder eller barn är destruktiv, mår dåligt eller skadar sig själv. Ibland är det så illa att man själv som anhörig och i värsta fall även barnen i en familj, råkar ut för psykisk och/eller fysisk misshandel, övergrepp eller skadas på andra sätt. Många anhöriga kan själva få symtom såsom oro, ångest, stressymptom, sömnproblem eller depression.

Vi har lång erfarenhet av att stödja och behandla anhöriga genom råd och stöd, hjälp med egen psykisk ohälsa eller med andra behov som kan finnas. Vi ger också råd, stöd och handledning till arbetsgivare, socialtjänst, behandlingshem med flera.