Vem får ge behandling vid psykisk ohälsa

Vem får ge behandling vid psykisk ohälsa?

Vem får ge behandling
vid psykisk ohälsa?

Hur hittar man rätt behandlare i en uppsjö av olika typer av KBT-inriktade behandlare? Vad är seriöst och effektivt? Välj en behandlare med en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation!

Idag finns många som erbjuder terapeutisk behandling och det är svårt att orientera sig och bedöma vad som är seriöst och effektivt. För vissa yrken inom Hälso- och sjukvården och Tandvården krävs legitimation. Legitimationen är tänkt att utgöra en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket.

Psykologisk behandling/psykoterapi/kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjuds idag av många personer, där långt ifrån alla innehar legitimation. Du bör därför försäkra dig om att du väljer en behandlare med en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Då har du som klient/patient skydd av de lagar som samhället erbjuder för att få en säkrare behandling. Den som har ett legitimationsyrke har också en lång och gedigen utbildning. Du kan be om att få se din behandlares legitimation eller ringa till Socialstyrelsen och kontrollera detta.

Vad innebär legitimationen?

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal har eget personligt ansvar för hur arbetet utförs. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att personalen har rätt utbildning, är legitimerad eller på annat sätt innehar en förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller fortbildning. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP).

Vilken trygghet ger legitimation mig som patient?

När du går till en behandlare som innehar en yrkeslegitimation gäller rådande Hälso- och sjukvårdslagar. Det innebär:

  • att din behandlare är skyldig att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen
  • att alla som är verksamma inom mottagningen är skyldiga att följa rådande lagstiftning gällande tystnadsplikt och sekretess, alltså motsvarande den lagstiftning som gäller inom vanlig sjukvård.

Kontrollera utbildningen före start

Innan du påbörjar någon psykologisk behandling, psykoterapi eller parterapi är det viktigt att ta reda på vad terapeuten har för utbildning. Titlar som KBT-terapeut, samtalsterapeut, terapeut eller coach kan vem som helst med kortare utbildning kalla sig. Psykosyntes, Rosenmetoden och andra ”terapiskolor” har inget forskningsstöd. Det som beskrivs på många hemsidor kan tolkas som att personen har en gedigen utbildning och kompetens, men när behandlaren inte innehar legitimation utfärdad av Socialstyrelsen är du som patient/klient inte skyddad av de lagar som reglerar behandlarens ansvar och kompetens.

Be att få se kursintygen på utbildningarna och en kopia på behandlarens legitimation(er) som är utfärdad(e) av Socialstyrelsen. Du kan även kontakta Socialstyrelsen själv för att kontrollera detta.

Vilka professioner bör ge psykologisk behandling?

Den som ger psykologisk behandling bör framför allt vara:

  • legitimerad psykolog
  • legitimerad psykoterapeut
  • legitimerad läkare

Leg. psykoterapeuter ska även uppge sin grundutbildning, som exempelvis kan vara psykolog, socionom, läkare eller sjuksköterska.

Det säljande ordet KBT

KBT används idag många gånger i marknadsförande syfte. På många hemsidor beskrivs att behandlare har utbildning i KBT och använder detta i sitt arbete. Även här finns anledning att vara kritisk. En legitimerad psykolog har ofta olika slags psykoterapeutiska utbildningar och den som arbetar med KBT ska ha haft minst tre terminer teoretisk och praktisk undervisning inom vald inriktning i sin grundutbildning. En legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning har dessutom sex terminers halvtidsstudier i KBT.

Läs gärna mer på föreningssidorna BTF och SF KBT.

Måste olegitimerade terapeuter vara oseriösa?

Naturligtvis finns det många kompetenta och bra personer som vill väl och som tror på sina behandlingsformer, men när du söker hjälp för psykisk ohälsa, gå till en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. De flesta av oss vill träffa en legitimerad läkare när vi har fysiska problem och detta är lika viktigt när vi mår dåligt psykiskt.

Vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt Patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ansvarar för Vårdgivarregistret, som innehåller alla verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vårdgivaren ska ha en patientförsäkring

För att kunna registrera en verksamhet i Vårdgivarregistret krävs att vårdgivaren har tecknat en patientförsäkring för verksamheten. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, ska den offentlige vårdgivaren ha tecknat försäkringen. Patientförsäkringen ska täcka ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). 

Hos oss på KBT-Konsulterna är alla som arbetar hos oss registrerade i IVO:s Vårdgivarregister och har de patientförsäkringar som krävs.

Vad betyder titlarna

Psykolog

Psykolog är en skyddad titel inom Hälso- och sjukvårdens område och får endast användas av den som är legitimerad, d v s har genomgått universitetets femåriga psykologutbildning med efterföljande praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år med godkänt resultat.

Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen som kontrollerar att psykologen arbetar seriöst samt enligt rådande vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologen har ett stort juridiskt ansvar för sitt arbete och du kan läsa om det på Psykologförbundets hemsida. Det är tillåtet att kalla sig för psykolog, hundpsykolog, idrottspsykolog m m om man arbetar utanför Hälso- och sjukvårdens områden och då har man vanligen ingen psykologutbildning och ingen legitimation.

Psykoterapeut

En psykoterapeut har en vidareutbildning i psykoterapi vilket innebär en fördjupad kompetens i att självständigt bedriva psykoterapi. Psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi (KBT) har gått en legitimationsgrundande utbildningsinriktning under tre år med studier på halvfart. Socialstyrelsen utfärdar en legitimation efter avslutad godkänd utbildning och som anger att personen är legitimerad psykoterapeut. Enligt Socialstyrelsen ska en psykoterapeut alltid ange sin grundutbildning (till exempel psykolog) tillsammans med titeln psykoterapeut. Andra benämningar såsom “Terapeut”, “Samtalsterapeut”, ”Livscoach”, “KBT-terapeut” eller “KBT-coach” med flera är inte titlar som indikerar att personen har legitimation som psykoterapeut. Det är förbjudet att kalla sig för psykoterapeut utan att ha utbildningen och legitimationen.

Här kan du läsa om Psykoterapeututbildningen på Uppsala Universitet, där vi som arbetar på KBT-Konsulterna är utbildade. 

Träffa riktiga psykologer och psykoterapeuter

Välkommen att kontakta oss om du söker psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Du kan nå oss på: kontakt@kbt-konsulterna.se