Handledning & Coaching

Handledning & Coaching

Handledning & Coaching

Uppnå utveckling genom handledning eller coaching – vi erbjuder båda!

I många yrken behövs stöd för att kunna fortsätta utvecklas och för att orka hantera svåra situationer. Det kan handla om komplicerade och ovanliga problem eller personliga reaktioner som påverkar arbetet. Handledning hjälper individer och grupper att utveckla sin kompetens, att hantera ett stressfyllt arbete eller kan ge stöd och hjälp i att klara av utmanade situationer.

Vilka handleder vi?

Handledningssessionen kan vara inriktad på att stödja och hjälpa personal att ge den vård, behandling eller stöd till de klienter/patienter man arbetar med.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa anställda inom många olika verksamheter, såsom:

Utbildningshandledning

Vi på KBT-Konsulterna har under många år handlett blivande psykologer, psykoterapeuter och andra yrkesgrupper – enskilt eller i grupp – inom ramen för utbildningar i KBT. Av tradition är det ett stort gap mellan forskning och klinisk praktik som vanligtvis konsultation syftar till att överbrygga. Handledaren har både uppgiften att bidra till utveckling av den terapeutiska kompetensen samt till inskolning i yrket.

Coaching

Coaching handlar om att få stöd och vägledning i att utvecklas och nå mål, både individuellt och i grupp. I psykologens och psykoterapeutens utbildningar ingår teorier och metoder som är användbara i detta syfte.

KBT-Konsulterna har en bred erfarenhet av att ge stöd och vägledning baserad på beteendeanalys, formulerande av värderingar och mål, beteendeförändringar samt analys och utveckling av hjälpsammare tankemönster och förhållningssätt till tankar som kan upplevas hindrande eller störande. Här ingår även känslohantering.