Motiverande samtal/MI

Motiverande samtal & MI

Motiverande samtal/MI

En variant av KBT som vi arbetar med är Motiverande samtal (MI). Vad är det?

Reflekterande samtal används i en mängd olika sammanhang när syftet är att hjälpa en person att genomföra någon form av förändring i sitt liv. Ofta är man i sådana situationer tveksam och ambivalent. Man vill både förändras och fortsätta som tidigare. Ibland är man inte ens medveten om att det finns ett val, utan man känner sig fast i sin nuvarande situation.

Hur går en motiverande dialog till?

I samtalet så guidas personen till att utforska och upptäcka hur problemet ser ut och vilka olika vägar det finns för förändring. Det kan leda till att du beslutar dig för att börja ta steg mot en förändring. Behandlaren finns vid personens sida, dömer inte utan uppmuntrar och stödjer dennes val.

När används MI?

Det finns en mängd forskningsstudier kring MI som ursprungligen utvecklades för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer såsom alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet eller spel, samt i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Vi använder MI i våra behandlingar när det bedöms vara relevant, vilket det ofta är. När problemen är allvarliga räcker oftast inte det och då kombinerar vi behandlingen med kognitiv beteendeterapi och ibland även farmakologisk behandling.

Vår erfarenhet av MI

Vi har både utbildning och lång erfarenhet av att använda MI i våra behandlingar och har sedan lång tid tillbaka utbildat och handlett andra inom vård, utbildning, behandlingshem och socialtjänst, i MI. En av oss är också medlem i det internationella nätverket MINT för MI-utbildare.