Vem kan ge behandling vid psykisk ohälsa?

Idag finns många som erbjuder behandling och det är svårt att orientera sig och bedöma vad som är seriöst och effektivt.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Det finns 21 legitimationsyrken.

När du går till en behandlare med en yrkeslegitimation gäller rådande Hälso – och sjukvårdslagar. Det innebär att din behandlare är skyldig att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Vidare är alla som är verksamma inom mottagningen skyldiga att följa rådande tystnadsplikt- och sekretesslagstiftning. Samma lagstiftning som inom vanlig sjukvård gäller alltså.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har eget personligt ansvar för hur hen utför sitt arbete. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att personalen har rätt utbildning. till exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller fortbildning.

Psykologisk behandling/psykoterapi/kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjuds idag av många personer och försäkra dig om att du väljer en behandlare med en legitimation utfärdad av socialstyrelsen. Då har du som patient skydd av de lagar som samhället erbjuder för att få en säkrare behandling. Den som har ett legitimationsyrke har också en lång och gedigen utbildning.
Du kan be din behandlare att få se legitimationen eller ringa till socialstyrelsen och kontrollera detta.

Den som ger psykologisk behandling är framförallt legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, och eller legitimerad läkare.
Leg. psykoterapeuter ska även uppge sin grundutbildning som kan vara psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska m.fl.

Innan du börjar i psykoterapi, parterapi, psykologiskt behandling mm är det viktigt att ta reda på vad terapeuten har för utbildning. Titlar som KBT-terapeut, samtalsterapeut, terapeut, coach kan vem som helst med kortare utbildning kalla sig. Det som beskrivs på många hemsidor kan tolkas som att personen har en gedigen utbildning och kompetens, men när behandlaren inte har legitimation utfärdad av socialstyrelsen är du som patentet/klient inte skyddad av de lagar som reglerar behandlarens ansvar och kompetens.

KBT används idag många gånger i marknadsförande syfte. På många hemsidor beskrivs att behandlare har  utbildning i KBT och använder detta i sitt arbete. Även här finns anledning att vara kritisk. En legitimerad psykolog kan ha olika psykoterapeutisk utbildning och den som arbetar med KBT ska ha minst 3 terminer teoretisk och praktisk undervisning om den inriktning i sin grundutbildning.
En legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning har dessutom 6 terminers halvtidsstudier i KBT.
Be att få se kursintygen på utbildningarna och en kopia på behandlarens legitimationer som är utfärdade av socialstyrelsen. Du kan även kontakta socialstyrelsen själv för att kontrollera detta.

Läs mer detta samt om vad är en psykolog, vad är en psykoterapeut under våra flikar om dessa yrken.