Karin Holmström

Jag heter Karin Holmström, är legitimerad psykolog och har arbetat i yrket sedan 1990. Framförallt har jag arbetat med barn och unga med utvecklingsavvikelser och problemskapande beteende och min teoretiska inriktning är KBT.

Jag är väl förtrogen aktuell utredningsmetodik och har en mycket gedigen utredningserfarenhet och stor vana av att göra neuropsykiatriska utredningar av barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna.

Under mina 10 år i primärvården som barnhälsovårdspsykolog arbetade jag med föräldrastöd gällande problemskapande beteende hos barn samt med stöd till föräldrar som upplevde osäkerhet i föräldraskapet. Jag arbetade också med bedömningar och utredningar av barn i förskoleåldrarna.

Vidare har jag arbetat flera år inom habiliteringsverksamhet med barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar och har bland annat lett ett specialiserat utredningsteam som enbart arbetat med utredning av autismspektrumtillstånd.

Under min 15-åriga yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård har jag bedömt, utrett och psykologiskt behandlat barn och unga med beteendeproblem, anpassningssvårigheter, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Arbetet innebar nära samarbete med skola, förskola, olika behandlingsenheter inom socialtjänst och liknande.

Under flera år har jag mött en stor grupp ensamkommande asylsökande ungdomar och haft ett stort engagemang för deras situation och speciella problematik. Jag har stor vana att arbeta genom tolk.

Jag arbetar på konsultbasis vid flera grundskolor som en del av elevhälsoteamet och möter elever i alla åldrar från förskoleklass till årskurs 9. Jag genomför skolpsykologiska utredningar av enskilda elever men har även uppdrag som handlar om förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan.

Jag har stor vana av arbete i grundsärskola/ anpassad grundskola och ett extra intresse och engagemang för elever med stora funktionsnedsättningar på tidig utvecklingsnivå. Jag är utbildad i positivt beteendestöd (PBS), ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer med stora behov av stöd och insatser från omgivningen och samhället. Positivt beteendestöd har sin teoretiska grund i inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys (TBA).

E-postadress: karin.holmstrom@kbt-konsulterna.se