Karin Holmström

Jag heter Karin Holmström, är legitimerad psykolog och har arbetat i yrket sedan 1990. Framförallt har jag arbetat med barn och unga med utvecklingsavvikelser och problemskapande beteende och min teoretiska inriktning är KBT.

Jag är väl förtrogen aktuell utredningsmetodik och har en mycket gedigen utredningserfarenhet och stor vana av att göra neuropsykiatriska utredningar.

Under mina 10 år i primärvården som barnhälsovårdspsykolog arbetade jag med föräldrastöd gällande problemskapande beteende hos barn samt med stöd till föräldrar som upplevde osäkerhet i föräldraskapet. Jag arbetade också med bedömningar och utredningar av barn i förskoleåldrarna.

Vidare har jag arbetat flera år inom habiliteringsverksamhet med barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar och har bland annat lett ett specialiserat utredningsteam som enbart arbetat med utredning av autismspektrumtillstånd.

Under min 15-åriga yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård har jag bedömt, utrett och psykologiskt behandlat barn och unga med beteendeproblem, anpassningssvårigheter och psykisk ohälsa. Detta arbetet har också inneburit samarbete med skola, förskola, olika behandlingsenheter inom socialtjänst osv.

Då jag har bred psykiatrisk erfarenhet är det viktigt för mig att i alla utredningar också kartlägga annan eventuell psykisk ohälsa som till exempel nedstämdhet/depression och ångest/oro och att ställningstagande till diagnoser som ADHD och autism, enbart utgör en del av utredningen.

De senaste 3–4 åren har jag mött en stor grupp ensamkommande asylsökande ungdomar och haft ett stort engagemang för deras situation och speciella problematik.
Jag har gjort psykiatriska/ psykologiska bedömningar, ofta utredning av posttraumatiskt stressyndrom och akut stressyndrom.  Arbetet har också inneburit behandling av akut och posttraumatisk stress.

Jag har stor vana att arbeta genom tolk.

Då jag träffar barn och föräldrar, ungdomar eller vuxna som önskar en psykologisk utredning gör vi inledningsvis en kort kartläggning hur behovet uppstått, vilka problem som finns och vilka förväntningar som finns på vad en utredning skulle kunna leda till. Därefter formulerar vi en utredningsfrågeställning och gör en utredningsplan.

Efter en utredning har vi alltid minst ett samtal om utredningens resultat, rekommendationer eventuella åtgärder. Ett skriftligt utlåtande görs efter varje utredning.

Hos KBT Konsulterna erbjuder vi även vidare behandling, samtal och stöd för att på bästa sätt kunna ta hand om det som kommit fram i utredningen. Detta görs av Karin eller av någon av våra andra medarbetare utifrån bedömning av vad som bäst passar dig.

E-postadress: karin.holmstrom@kbt-konsulterna.se